فهرست امکانات

آموزشگاه آنلاین
با سرویس آموزشگاه آنلاین می توانید کلاس های خود را بصورت آنلاین برنامه ریزی و از امکانات زیر بهره برداری نمایید.

مدیریت کلاس ها و درس ها

مدیریت کاربران

مدیریت دسترسی های کلاس آنلاین

حضور و غیاب

مشاوره

سرویس کلاس آنلاین
این سرویس مناسب مدارس تهیه شده است و مدارس می توانند مقاطع، کلاس ها، درس های خود را مطابق برنامه مدرسه خود ایجاد کنند.

کلاس های آنلاین

امکان تنظیم برنامه درس ها و کلاس ها مطابق نیازمندی مدرسه

اشتراک های متنوع
با توجه به نیاز خود اشتراک خود را انتخاب کنید.

با توجه به نیاز خود اشتراک خود را انتخاب کنید.

هر زمان نیاز به امکانات بیشتری داشتید محدودیت های خود را ارتقا دهید.

مطابق نیاز خود پرداخت انجام دهید.

کاربری آسان
بدون نیاز به نصب برنامه های جانبی

بدون نیاز به نصب برنامه های جانبی

قابل دسترسی بر روی موبایل، تبلت و رایانه