schbox

آموزشگاه آنلاین

در سرویس آموزشگاه آنلاین آسمان به امکانات زیر دسترسی خواهند داشت:

کلاس ها بصورت آنلاین و در ساعت هایی که توسط مدیر یت مشخص شده امکان برگزاری دارند.

- تعریف کلاس ها و درس ها

مدیریت بعد از ثبت نام می تواند شروع به تعریف کلاس ها و درس ها نماید.

- زمانبندی و برنامه ریزی تحصیلی

هر درس برنامه زمانی مشخص دارد و طبق زمان مشخص شده توسط مدیر،  فعال می شود. همچنین مدیر برای هر درس اساتید مربوطه را مشخص می نماید.

- تعریف دانشجویان و دسترسی ها

مدیر می تواند دانشجویان را با نام کاربری موردنظر خود در سامانه تعریف نماید و بعد از تعریف، دانشجویان به سایت دسترسی خواهند داشت.

- تعریف دسترسی اساتید

با توجه به تنظیمات درس می توان تنظیم نمود تا قبل از ورود استاد امکان ورود دانشجویان فراهم نباشد.

- مشاهده حضور و غیاب

در هر درس امکان مشاهده ورود و خروج و حاضرین در کلاس در روزهای مختلف وجود دارد.

- جلسات مشاوره

دانش جویان می توانند درخواست مشاوره بدهند و مدیر یا مشاور می تواند برای آنها جلسات مشاوره تنظیم نماید تا در ساعت مقرر مشاور و دانشجو وارد کلاس اختصاصی شوند.